برای دریافت میزان شارژ سیم کارت دستگاه ردیاب از طریق کد دستوری #{کد دریافت شارژ اپراتور},BALANCE را به شماره سیم کارت که در دستگاه ردیاب قرار دارد ارسال کنید.

نکته: برای کارکرد صحیح این دستور زبان سیم کارت حتما باید انگلیسی باشد.

برای مثال:
دریافت شارژ سیم کارت همراه اول: BALANCE,*140*11##
دریافت شارژ سیم کارت ایرانسل: BALANCE,*141*1##
دریافت شارژ سیم کارت رایتل: BALANCE,*140##

برای شارژ سیم کارت دستگاه ردیاب از طریق کد دستوری #{کد شارژ اپراتور},BALANCE را به شماره سیم کارت که در دستگاه ردیاب قرار دارد ارسال کنید.

برای مثال:
شارژ کردن سیم کارت همراه اول: #{کد شارژ}#*140*,BALANCE
شارژ کردن سیم کارت ایرانسل: #{کد شارژ}*141*,BALANCE
شارژ کردن سیم کارت رایتل: #{کد شارژ}*141*,BALANCE

MCI سایت مدیریت حساب کاربری سیم کارت های همراه اول: https://my.mci.ir
Rightel سایت مدیریت حساب کاربری سیم کارت های رایتل: http://ecare.rightel.ir
IranCell سایت مدیریت حساب کاربری سیم کارت های ایرانسل: https://ecare.irancell.ir